TỔNG KẾT QUĨ CỦA NHÓM LỚP LA SAN BMT 64-75 ĐẾN NGÀY 20.11.2022

DANH SÁCH CÁC BẠN ĐÓNG QUỸ LỚP NĂM 2020 :

( Các bạn dưới đây đóng quĩ vào ngày 24.10.2020)

-Phan Thị Thành  500.000

-N.T.Lệ Hoa. 200.000

-Nguyễn Bạch Ly 500.000

-Hoàng Đình Phú 200.000

-Hoàng Văn Bằng 200.000

- Trương Công Dũng 200.000

-Phạm Văn Cường 200.000

Năm 2021 :

-Phạm Xuân Hải 100.000

                    ---------------------

       Tổng Cộng : 2.100.000

--------

Quỹ lớp ngày 20/10/2020 có là :

3.200 usd   & 2.232.000 vnđ

Sau đây là chi phí từ :

 20/10/2020 đến 31/12/2021

Chi bù ngày họp mặt 24/10/2020

                         5.259.000

- Thăm bạn đau bệnh 1.200.000

- Thăm viếng đám tang 3.470.000

- Tri ân & chúc tết thăm thầy cô :

                       5.015.000

- Chi phí trang web : 1.100.000

                      ----------------------

         Tổng Cộng : 16.044.000 vnđ

Quy đổi 600 usd = 13.800.000

                             +.   2.100.000

                                   2.232.000

                            ------------------

                                 18.132.000 vnđ

                            -    16.044.000

                            ------------------

                                 2.088.000

3.200 usd - 600 usd = 2.600 usd

Như vậy đến ngày 31/12/2021 số tiền quỹ của lớp chúng ta còn lại là :

  2.600 usd & 2.088.000 vnđ

--------------//////-------------

Danh sách các bạn đóng quỹ năm 2022 gồm có :

-Lương Mỹ Hương 100 usd

-Đỗ Việt Dũng 3.800.000 vnđ

- Nguyễn Văn Phá 500.000

- Phạm Đình Thạch 1.000.000

-Dư ngày 15/5/2022 : 2.730.000

- Hoàng Thu Hà 1.000.000

                 -----------------------

              Tổng Cộng : 9.033.000

                             & 100usd

Và chi quỹ từ 1/1/2022 đến 20/11/2022 như sau :

-Thăm bạn đau yếu & viếng đám tang :   4.434.000

Chi phí cho trang web : 1.100.000

                  --------------------------

                       Tổng Cộng : 5.534.000

9.033.000 - 5.534.000= 3.499.000

Như vậy đến 20/11/2022 số tiền quỹ của lớp chúng ta còn là :

3.499.000 + 2.088.000 ( 2021 ) =

                             5.587.000 vnđ

2.600 usd ( 2021 ) + 100 usd =

                             2.700 usd

Bảng báo cáo quỹ đã được kiểm tra

 bởi các bạn :

- Hoàng Đình Phú

- Mai Văn Thuấn

- Trương Công Dũng

-Phạm Văn Cường .

 

Video


time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module